1. De overeenkomst

1.1. De overeenkomst komt tot stand na het maken van een afspraak per telefoon, mail en in persoon, of door aanmelding via Eversports, voor het volgen van een Pilatestraining.

1.2. Voor de aanvang van de training meld je je aan bij ons boeking-betalingsysteem Eversports.

1.3. Boekingen voor onze groepslessen gaan via Eversports


2. Eigen Risico en Aansprakelijkheid

2.1. Het volgen van Pilatestrainingen is geheel voor eigen risico van de klant.

2.2. Pilates Studio Pontanus is niet verantwoordelijk voor- en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies en/of diefstal van eigendommen van de klant, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de Pilatestraining.


3. Betaling

3.1. De klant dient het verschuldigde lesgeld te voldoen vóór de aanvang van de Pilatestraining.

De betaling kan voldaan worden via iDEAL via Eversports.

3.2. Bij geen- of niet-tijdige betaling zullen er administratiekosten van € 10,- in rekening worden gebracht.


4. Geldigheidsduur rittenkaarten

4.1. De geldigheidsduur van 10-rittenkaarten voor groepslessen is 10 weken aaneengesloten.

4.2. De geldigheidsduur van Privé-, Duet- en Trioles-kaarten van 10 lessen is 4 maanden.

4.3. Tijdige annulering van een Pilatestraining door de klant heeft -ongeacht de reden- geen invloed op de geldigheidsduur van de rittenkaart.

4.4. Bij het verlopen van de geldigheidsduur vindt geen restitutie van lesgelden plaats.


5. Uitsluiting

5.1. Pilates Studio Pontanus heeft het recht deelname van de klant aan een training te weigeren indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.


6. Annulering door de klant

6.1. De Pilatestrainingen kunnen uitsluitend gevolgd worden in overleg met de trainer en op afspraak.

6.2. Bij annulering meer dan 24 uur voor aanvang van de Pilatestraining (op werkdagen), worden er geen kosten in rekening gebracht.

6.3. Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang van de Pilatestraining (op werkdagen), wordt het volledige tarief in rekening gebracht.


7. Annulering door Pilates Studio Pontanus

7.1. Pilates Studio Pontanus heeft het recht zonder opgave van redenen trainingsdata en tijden te wijzigen.

7.2. Pilates Studio Pontanus heeft het recht zonder opgave van redenen een Pilatestraining te annuleren of deelname van de klant te weigeren, in welke gevallen de klant recht heeft op terugbetaling van het betaalde bedrag voor de betreffende les en eventueel overige

reeds betaalde lessen.

7.3. Mocht een trainer door omstandigheden verhinderd zijn een of meerdere sessies te geven, dan zorgt Pilates Studio Pontanus voor vervanging.

7.4. Indien Pilates Studio Pontanus geen vervangende trainer kan aanbieden, worden de dientengevolge gemiste/te missen sessie(s) niet

in rekening gebracht.

7.5. Indien aan een groepsles structureel 4 of minder mensen deelnemen, behoudt Pilates Studio Pontanus zich het recht voor een sessie te laten vervallen en klanten -in overleg- in een passende les op een ander moment in te delen.

7.6. Indien er geen passende les beschikbaar is, wordt de rittenkaart beëindigd en het resterende deel van het reeds voldane lesgeld gerestitueerd.


8. Vastleggen van gegevens

8.1. De persoonlijke gegevens van klanten zijn strikt vertrouwelijk en worden door de trainers van Pilates Studio Pontanus uitsluitend voor administratieve- en trainingsdoeleinden gebruikt.


9. Wijzingen door de klant

9.1. Indien zich veranderingen in de contactgegevens van de klant voordoen, dient een klant deze per omgaande aan Pilates Studio

Pontanus te melden.

9.2. Elke klant is verplicht wijzigingen in de lichamelijke conditie onmiddellijk te melden aan de trainer, ook als dit niet relevant lijkt.

9.3. Eventuele gevolgen die voortvloeien uit het niet nakomen van deze voorwaarden zijn niet voor rekening van Pilates Studio Pontanus.


10. Wijzingen door Pilates Studio Pontanus

10.1. Pilates Studio Pontanus behoudt zich het recht voor het studioreglement te allen tijde te wijzigen.

10.2. Pilates Studio Pontanus behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

10.3. Pilates Studio Pontanus heeft het recht te allen tijde prijswijzigingen door te voeren. Deze gelden alleen voor losse lessen en rittenkaarten die na de prijswijziging door de klant worden gekocht.

10.4. Voor het geldende Studioreglement en de geldende Algemene Voorwaarden moet worden getekend bij inschrijving en staan te lezen op de website van Pilates Studio Pontanus. Deze hangen ook op een duidelijk zichtbare plaats in de studio.

10.5. In alle onvoorziene gevallen beslist Pilates Studio Pontanus.

10.6. Met de publicatie van deze Algemene Voorwaarden vervalt de vorige versie.


11. Toepasselijkheid en geschillen

11.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Pilates Studio Pontanus betreffende deelname aan trainingen, matlessen, cursussen en andere vormen van opleiding dan wel advisering in de ruimste zin des woords.

11.2. Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Pilates Studio Pontanus.

pilates studio pontanus


Algemene voorwaarden Pilates Studio Pontanus